Dotazy a odpovědi

S účinností k 1.1.2023 došlo k novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a to novelou publikovanou dne 30.12.2022 ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011.

Vzhledem k tomu, že předmětná novela zásadním způsobem mění s účinností od 1.1.2023 především povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her, připravil odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi tzv. Sumář - Otázky a odpovědi k aktuálním tématům uvedených na těchto stránkách.

 

 

číslo otázkydotazodpověď
1.

Jestliže obec nepřistoupí k regulaci VHP prostřednictvím OZV a s účinností od 1.1.2023 došlo novelou loterního zákona ke zrušení § 17 odst. 11 znamená to, že obce budou povinny VHP povolit na základě žádosti provozovatele např. i vedle školy?

§ 50 odst. 5 loterního zákona stanovuje výčet objektů, ve kterých nesmí být povoleno provozování loterií a jiných podobných her. Obec má možnost na základě § 50 odst. 4 loterního zákona prostřednictvím OZV místně nebo časově omezit provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 loterního zákona. V případě, že tak obec neučiní, mohou být loterie a jiné podobné hry provozovány i v bezprostřední blízkosti např. školy. V této souvislosti však upozorňujeme, že nesmí být zapomínáno na účastenství obce uvedené v  § 45 odst. 3 loterního zákona v případě prvního správního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na určité adrese.  Využije-li obec svého práva vyjádřit se v tomto řízení, je povinna své vyjádření odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. Nelze proto vyloučit, že obec s poukazem na výše uvedený důvod se vyjádří negativně k žádosti o povolení sázkových her podle § 2 písm. g), i), j), l) a n) např. v bezprostřední blízkosti školy. 

 

2.

Mohou obce, vzhledem ke změně položky 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, povolovat VHP na libovolný počet měsíců?

§ 18 odst. 3 loterního zákona připouští vydávat povolení nejdéle na dobu jednoho roku. Vzhledem k novele zákona o správních poplatcích, který specifikoval dobu povolení právě v závislosti na výši správního poplatku, je počínaje dnem 1.1.2023 doba, na kterou je povolení vydáno, omezena pouze termínem stanoveným v § 18 odst. 3 loterního zákona (nejdéle na dobu 1 kalendářního roku).

 

3.

V případě, že obec vydala rozhodnutí o povolení provozu VHP v prosinci 2011, tzn. před vydáním zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, budou se místní poplatky obcemi za rok 2012 vybírat podle dřívějších zákonů platných v době vydání rozhodnutí o povolení VHP?

Přijetím zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, došlo  s účinností od 1.1.2012  ke zrušení § 10a zákona o místních poplatcích. Jestliže obec vydala rozhodnutí o povolení provozu VHP např. v prosinci 2011 na rok 2012, zaniká obci, počínaje dnem 1.1.2012, nárok na vybírání místních poplatků za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

4.

Předpokládáme, že odvod části výtěžku (VPÚ) se řídí podmínkou uvedenou v rozhodnutích o povolení provozu VHP v roce 2011 a právním stavem platným do 31.12.2011. Znamená to tedy, že odvod části výtěžku za rok 2011 bude obec požadovat tak, jako v letech minulých, tzn. do 31.3.2022 (max. do 30.6.2022)?

Odvod části výtěžku za rok 2011 se vypočítá a odvede podle loterního zákona, ve znění účinném před 1.1.2012, tzn. provozovatel je povinen tento odvod na veřejně prospěšný účel uhradit nejpozději do 31.3. následujícího roku po skončení účetního období, ve kterém byla část výtěžku vytvořena. Do 15.6. následujícího roku po skončení účetního období, ve kterém byla část výtěžku vytvořena, je povinen doložit jeho užití povolovacímu orgánu a v kopii místně příslušnému finančnímu úřadu v místě sídla provozovatele.

 

5.

Obec v rozhodnutích o povolení VHP vydaných v roce 2011 na rok 2012, tzn. před účinností zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, uložila provozovateli povinnost odvést obci část výtěžku do 31.3.následujícího roku za rok minulý  (tzn. do 31.3.2022 za rok 2012). Je obec na základě změny podmínek, tj. novely loterního zákona, povinna vydat nové rozhodnutí o povolení VHP s vypuštěním odvodu části výtěžku?

Obec z moci úřední zahájí správní řízení o změně vydaného povolení podle § 43 odst. 5 písm. b) loterního zákona, kdy vydané rozhodnutí o povolení bude uvedeno do souladu s loterním zákonem účinným ke dni 1.1.2012.

 

 

6.

Obec přijala v roce 2009 OZV omezující provozování VHP na území obce.  Bude obec nucena v souvislosti s novelou loterního zákona účinného od 1.1.2023 vydat OZV novou, aby docílila zákazu provozování všech technických zařízení na zakázaných adresách?

Záleží na textu obecně závazné vyhlášky účinné již v r. 2009. Pokud jsou regulovány pouze výherní hrací přístroje, bude obec nucena, za předpokladu, že má v úmyslu regulovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry uvedené v § 50 odst. 4 loterního zákona, přijmout novou obecně závaznou vyhlášku výslovně specifikující, jaké druhy sázkových her a loterií a jiných podobných her  má obec v úmyslu regulovat. Ministerstvo financí z důvodu právní jistoty obcím doporučuje, vydat nové OZV v souladu se současně účinným § 50 odst. 4 loterního zákona.

 

7.

Jakým způsobem bude Ministerstvo financí postupovat v případech, kdy obec OZV omezující provozování technických zařízení (např. IVT) vydá až v průběhu roku 2012?

Jestliže obec vydá OZV omezující místně nebo časově provozování jiných technických herních zařízení, Ministerstvo financí bude regulující OZV ode dne její účinnosti respektovat, tzn. že  ode dne účinnosti takové obecně závazné vyhlášky jiná technická  herní zařízení nebude na vyhláškou zakázaná místa povolovat.

Při rušení již vydaných a platných povolení v závislosti na existenci nově přijaté obecně závazné vyhlášky bude Ministerstvo financí posuzovat, zda existence obecně závazné vyhlášky je důvodem pro zrušení povolení, a to především s ohledem na další ústavně vymezené principy. Nebude rozhodné, zda se bude jednat o vyhlášku vydanou podle § 10 písm. a) nebo d) obecního zřízení, neboť Ministerstvo financí bude i zde uplatňovat výše uvedený výklad obsahu a účelu právní úpravy, nikoliv formálního označení.


 

8.

Dle přechodného ustanovení loterního zákona se OZV nevztahuje na povolení vydaná před 1.1.2012, a to až do 31.12.2014. Vztahuje se tato ochranná 3letá lhůta i na omezení časové, tzn. mohou být technická zařízení v provozu NONSTOP, ačkoliv OZV účinná k 31.12.2022 provozní dobu zkracuje? Bude se omezená provozní doba vztahovat pouze  na VHP a jiná technická herní zařízení povolená po 1.1.2012?

V případě, že OZV omezuje provozování časově, nevztahuje se toto časové omezení na povolení vydaná dle loterního zákona ve znění účinném do 31.12.2011, a to až do 31.12.2014. Jestliže byla OZV omezující provozní dobu účinná k 31.12.2011, pak se toto omezení vztahuje na všechna rozhodnutí o povolení sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her povolených podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 loterního zákona vydaná podle loterního zákona ve znění účinném od  1.1.2012.

 

9.

Provozovatel požádal obec o povolení VHP a předložil potvrzení o vinkulaci vkladu ve výši 50 mil. Kč. Dle loterního zákona je vinkulace ve výši 50 mil. Kč předkládána u loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. a), c) a podle § 50 odst. 3 loterního zákona, zatímco u her povolovaných podle § 2 písm. e) činí vinkulace 2 mil. Kč.  Provozovatel vinkulaci ve výši 2 mil. Kč nehodlá předložit s tvrzením, že výše 50 mil. Kč je dostačující. Musí obec trvat na předložení vinkulace ve výši 2 mil. Kč, nebo se musí spokojit s vinkulací ve výši 50 mil. Kč? 

Ministerstvo financí se domnívá, že předmětná jistota by měla být žadatelem o povolení VHP složena ve výši 2 mil. Kč, neboť účelem této jistoty ve výši definované zákonem je pokrytí případných pohledávek státu a obcí, včetně případných výher sázejících.

Za situace, kdy žadatel o povolení předloží povolovacímu orgánu potvrzení o složení jistoty ve výši 50 mil. Kč lze předpokládat, že totožné potvrzení předloží např. v souvislosti se žádostí o povolení loterií nebo jiných podobných her povolovaných dle § 2 písm. a), c), h), i) nebo § 50 odst. 3 zákona. Vzhledem k tomu, že zákonodárce měl v úmyslu garantovat výši složené jistoty a specifikoval ji dle jednotlivých typů loterií a jiných podobných her, mohlo by na základě duplicitně předložené jistoty v případě jiných typů loterií a jiných podobných her dojít ke zkrácení práv státu, obcí nebo nároků sázejících.


 

10.

Jestliže obec v prosinci 2011 vydala s účinností od 1.1.2023 OZV regulující provoz IVT na území obce podle § 50 odst. 4 loterního zákona ve znění platném od 31.12.2011, bude Ministerstvo financí při změně již účinných povolení, tj. povolení vydaných na základě loterního zákona platného do 31.12.2011, postupovat tak, že u těchto povolení, která obsahují adresy, které jsou OZV účinnou k 1.1.2023 zakázány, zkrátí dobu platnosti do 31.12.2014?

Ministerstvo financí zkrátí dobu platnosti u povolení vydaných podle § 2 písm. i), j) a § 50 odst. 3 loterního zákona ve znění účinném před 1.1.2023 za předpokladu, že tato povolení budou v rozporu s OZV.

 

 

11.

Pokud obec nevydala OZV omezující provozování VHP a jiných technických herních zařízení s účinností od 1.1.2023 dle § 50 odst. 3 a 4 loterního zákona  účinného před 1.1.2012, ale OZV vydá např. s účinností od 30.6.2012, bude Ministerstvo financí omezovat platnost povolení vydaných do 30.6.2012? Znamenalo by to pak, že doba platnosti bude Ministerstvem financí stanovena např. až do 30.6.2015?

Přechodná ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ukládají Ministerstvu financí povinnost změnit do 6 měsíců od 1.1.2023 povolení vydaná podle loterního zákona, ve znění účinném před 1.1.2023 tak, aby odpovídala loternímu zákonu účinnému od 1.1.2023 s tím, že u povolení vydaných podle § 2 písm. i), j) a § 50 odst. 3 loterního zákona, ve znění účinném před 1.1.2012, bude upravena doba jejich platnosti, a to za předpokladu, budou-li tato povolení v rozporu s účinnou OZV. Povinnost změny je stanovena v rozmezí 1.1.2023 do 30.6.2012. V případě, že v době, kdy Ministerstvo financí přistoupí ke změně uvedených povolení, nebude existovat obecně závazná vyhláška, pak k úpravě doby povolení nebude přistoupeno.

 

12. Bude po obcích i nadále požadováno doložení porušení veřejného pořádku?

Doložení porušení veřejného pořádku je spojováno zejména s otázkou rušení vydaných povolení na základě podnětu obcí a dále v případech, kdy obec je účastníkem řízení. V případě, že Ministerstvo financí obdrží podnět ke zrušení vydaného povolení, bude každý případ posuzovat individuálně ze všech hledisek, tj. narušení veřejného zájmu, místního pořádku, ústavně vymezené principy apod. Ministerstvo financí dále uvádí, že bude-li se obec vyjadřovat ve správním řízení jako účastník řízení k vydání povolení, je povinna ve smyslu § 45 odst. 3 loterního zákona své vyjádření vždy odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí veřejného pořádku.

13.

Vztahuje se na OZV regulující hazard vydané dle zmocnění v ustanovení § 10a zákona o obcích 3 letá ochranná lhůta?

V bodě 4. čl. II přechodných ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. se použité slovní spojení ,,zmocnění obce vydávat vyhlášku“ vztahuje jak na vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 loterního zákona, tak i na vyhlášky vydané podle § 10 písm. a) i d) obecního zřízení. Ministerstvo financí svůj závěr opírá o skutečnost, že není podstatné formální označení, podle něhož byla obecně závazná vyhláška vydána, ale v potaz se bere její obsah a účel. Tento závěr potvrzují i nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ze dne 7.9.2022 (o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně), a sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ze dne 14.6.2022 (Chrastava), v nichž bylo konstatováno, že obce jsou povolány k regulaci umístění sázkových her jak na základě § 10 písm. d) obecního zřízení ve spojitosti s § 50 odst. 4 loterního zákona, tak i na základě § 10 písm. a) obecního zřízení. S odkazem na dopad hazardních her a tzv. patologického hráčství, kdy tyto dopady mohou negativně ovlivnit individuální osudy jednotlivců, jejich blízkých a ve svém důsledku i širší okolí, není podstatné, zda se oprávnění obcí k regulaci loterií nebo jiných podobných her bude opírat o zákonné zmocnění § 10 písm. a) nebo d) obecního zřízení. Na povolení vydaná podle § 2 písm. i), j) a § 50 odst. 3 zákona účinného před 1.1.2023 se bude vztahovat tzv. ,,ochranná lhůta“ 3 let ve vztahu k vyhláškám a § 50 odst. 5 (zákaz provozování ve školách apod.).

 

14.

Žádost o povolení se vztahuje k povolení několika výherních hracích přístrojů na území města ve více provozovnách. Zpoplatňuje se v tomto případě celá žádost pouze 5000 Kč bez ohledu na to, kolik výherních hracích přístrojů je povolováno?

Částka ve výši 5 000 Kč uvedená v Sazebníku v položce 21 písm. a)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je správním poplatkem za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry a vztahuje se pouze k přijaté žádosti o povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“), bez ohledu na počet VHP v žádosti uvedených a dobu, na kterou žadatel požaduje povolení s tím, že povolení se vydává v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, nejdéle však na dobu jednoho kalendářního roku. Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání, eventuálně změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, která byla doručena od 1.1.2012, je v celém svém rozsahu příjmem obce.

 

15.

Zůstává příjem ze správního poplatku (dle zákona o správních poplatcích platného do 31.12.2022)  příjmem obce nebo se obec nadále dělí s Finančním úřadem o polovinu?

Tato otázka je v současné době ze strany odboru 34 konzultována s věcně příslušným odborem Ministerstva financí a po jejím vyřešení bude zveřejněna na webových stránkách Ministerstva financí.

 

16.

Pro VHP a videoloterní terminály povolené před 1.1.2023 na období po 1.1.2023 není možné vyměřit místní poplatky?

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, zrušil písmeno g) v § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, včetně poznámky pod čarou, a dále zrušil § 10a zákona o místních poplatcích, tzn. že místní poplatky jsou od 1.1.2023 zrušeny. Na základě této skutečnosti není možné za provozování VHP a IVT od 1.1.2023 vyměřovat místní poplatky, a to ani v případě, že takové provozování bylo povoleno na základě rozhodnutí vydaného před 1.1.2012. Provozování VHP a IVT od 1.1.2023 podléhá odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41 a násl. zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

 

17.

Je možné pořádat turnaje v šipkách, bowlingu, kulečníku a pokeru podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012?

Právní úprava loterií a jiných podobných her účinná od 1.1.2023 nově v demonstrativním výčtu loterií a jiných podobných her v ustanovení § 2 stanovila, že za loterii a jinou podobnou hru se považují turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet [§2 písm. m)]. V této souvislosti lze konstatovat, že veřejnoprávní regulaci nepodléhají turnaje v šipkách, bowlingu, kulečníku, naproti tomu této regulaci podléhají turnaje v pokeru. Každé správní řízení o vydání povolení je individuální.

Pro pořádání sázkových her podle § 2 písm. m) (tzv. karetní turnaje) loterní zákon vyžaduje splnění zákonných podmínek. Vedle obecných podmínek obsažených například v ustanoveních §§ 1, 3 nebo 4, lze příkladmo uvést další podmínky. Loterní zákon stanovuje, že sázkové hry podle § 2 písm. m) může provozovat pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž základní kapitál činí nejméně 100 000 000 Kč [§ 4 odst. 6 písm. b)]. Vedle této povinnosti se vyžaduje složení jistoty ve výši 50 000 000 Kč [§ 4b odst. 1 písm. a)].

Ministerstvo financí konstatuje, že k provozování sázkových her podle § 2 písm. m) je zapotřebí platného povolení vydaného povolujícím orgánem, zde Ministerstvem financí. V opačném případě by se jednalo o neoprávněné provozování loterie nebo jiné podobné hry, za něž by se dotčená osoba vystavovala možnosti sankčního postihu podle § 48 loterního zákona.

 

18.

Na koho je možné se obrátit v případě financování evropských pohárů závodů v důsledku zrušení odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely?

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, zrušil příslušná ustanovení vztahující se k povinnosti odvádět část výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely. Tato odvodová povinnost na veřejně prospěšné účely byla nahrazena speciálním odvodem z provozování loterií a jiných podobných her, jehož výnos se bude rozdělovat mezi státní rozpočet a rozpočty obcí. V případě žádosti o finanční podporu v rámci účasti na evropských pohárech závodů je možné se od 1.1.2023 obracet v rámci stanovených dotačních programů na příslušný územně samosprávný celek, tj. obec či kraj, nebo například na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

19.

Je možné pořádání pohárového turnaje v mariáši ve spojitosti se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012?

Právní úprava loterií a jiných podobných her účinná od 1.1.2023 nově v demonstrativním výčtu loterií a jiných podobných her v ustanovení § 2 stanovila, že za loterii a jinou podobnou hru se považují turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet [§2 písm. m)]. V tomto konkrétní dotazu je relevantní informace, že na závěr turnaje se všechny peníze vrací hráčům a vítěz vyhrává pohár a diplom. V tomto případě lze tedy konstatovat, že tento pohárový turnaj v mariáši nepodléhá sázkové hře podle § 2 písm. m) loterního zákona. V daném případě není naplněna definice uvedené sázkové hry, tzv. karetního turnaje, podle níž účastník platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se nezaručuje. V tomto případě tomu tak není, neboť peníze, se kterými se bude hrát, budou účastníkovi v plné výši navráceny. Z tohoto pohledu není naplněn jeden ze základních znaků sázkové hry, a to prvek vkladu, potažmo ani prvek výhry, který spočívá v získání poháru.

 

20.

Je podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, zakázáno sázet u zahraničních sázkových společností?

Právní úprava loterií a jiných podobných her účinná od 1.1.2023 v ustanovení § 4 odst. 10 loterního zákona zakazuje účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí. Tato úprava platila i dříve, tj. před 1.1.2012. Zahraniční sázkové kanceláře nemají od příslušného orgánu uděleno povolení k provozování loterií a jiných podobných her, a proto se v tomto směru jedná o provozovatele nelegální. Vzhledem k této skutečnosti a zejména zákazu přeshraničního sázení, není možné sázet, a to ani po internetu, u zahraničních sázkových kanceláří. Dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) loterního zákona může být fyzické osobě, která se účastní na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč. V této souvislosti však uvádíme, že na půdě Evropské unie v současné době probíhá diskuze vztahující se k problematice on-line provozování hazardních her, na jejíž výsledky hodlá Česká republika reagovat a případně přizpůsobit svou právní úpravu v oblasti sázení prostřednictvím internetu.

 

21.

Jakou částku by obec měla uvést na identifikační známce VHP v položce „Hodnota správního poplatku“?

Ačkoliv vyhláška MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích v § 4 odst. 2 písm. c) uvádí, že známka má obsahovat hodnotu zaplaceného správního poplatku, Ministerstvo financí se domnívá, že (vzhledem ke změně správního poplatku k 1.1.2023 ve smyslu úhrady tohoto poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení, nebo přijetí žádosti o změnu již vydaného povolení k provozování VHP) v položce „Hodnota správního poplatku" by obec měla uvést výraz "UHRAZENO", a to v případě, že k úhradě skutečně došlo. 

 

22.

Podle zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, už nemusí žadatel dokládat bezúhonnost sám, ale musí si ji vyžádat správní orgán?

V § 4a odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších rozhodnutí (dále jen „loterní zákon“), je uvedeno, že povolující orgán si vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Na základě tohoto ustanovení si povolující orgán (u žádostí doručených po 31.12.2022) vyžádá výpis z Rejstříku trestů osob uvedených v § 4a odst. 1 loterního zákona, a to od příslušného orgánu, kterým je:

Rejstřík trestů Praha
Soudní 988/1
140 66 Praha 4

Pozn.: Tento postup se netýká cizinců, kteří nemají na území České republiky povolen trvalý pobyt, a akcionářů nebo společníků žadatele, kteří jsou právnickou osobu se sídlem mimo území ČR (viz § 4a odst. 3 loterního zákona).

 

23.

Je třeba zasílat rozhodnutí o povolení VHP s nabytím právní moci i nadále finančnímu úřadu?

Vzhledem k tomu, že došlo s účinností od 1.1.2023 ke zrušení ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odpadá zákonná povinnost pro zasílání rozhodnutí o povolení VHP s nabytím právní moci příslušným finančním úřadům. MF připravuje výzvu všem obcím (v jejichž působnosti jsou VHP povolovány) k součinnosti při poskytnutí údajů o povolených VHP.

 

24.

Loterní zákon obcím ukládá povinnost dle § 50 odst. 7  informovat ministerstvo o přijetí vyhlášky do 15 dnů ode dne schválení zastupitelstvem. O jaké ministerstvo se jedná?

§ 50 odst. 7 loterního zákona má na mysli Ministerstvo financí a to z toho důvodu, že loterní zákon spadá do kompetence Ministerstva financí. Vyhlášku je možno zaslat písemně na adresu Ministerstvo financí ČR, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

 

25. Je správní poplatek ve výši 5 000 Kč vybírán i za povolení tomboly?

Ministr financí Miroslav Kalousek rozhodl o plošném prominutí větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly. Ten se tak fakticky sníží na desetinu z 5000 Kč na 500 Kč. Toto rozhodnutí, vydané podle daňového řádu, se bude vztahovat na všechny případy od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.

Přijetím zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa došlo, bohužel v legislativním procesu, ke změně příslušné položky sazebníku zákona o správních poplatcích s účinností ode dne 1. ledna 2012. Správní poplatek do 31. prosince 2011 byl stanoven pro jednotlivé druhy loterií a jiných podobných her, kdy v případě tombol byl určen procentním poplatkem odvozeným od výše herní jistiny. Od 1. ledna 2012 je však správní poplatek určen fixní částkou, která je stanovena pro všechny druhy loterií a jiných podobných her bez rozdílu na 5000 Kč.

Toto ustanovení, které nebylo záměrem předkladatele, považuji za nešťastné, neboť neúměrně zatěžovalo pořadatele malých tombol, hlavně v případě dobročinných plesů a jiných charitativních akcí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Kromě toho uhrazovací funkce poplatku neodpovídá administrativní náročnosti vyřizování povolení. Proto jsem se rozhodl o prominutí větší části poplatku již od počátku letošního roku,“ dodal ministr financí.

V rozhodnutí je také uvedeno faktické snížení poplatku za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování tomboly z 3000 Kč na 300 Kč. Všem poplatníkům, kteří uvedené správní poplatky uhradili, vznikne účinností tohoto rozhodnutí přeplatek ve výši 4 500 Kč, resp. 2 700 Kč. Správní úřad vrátí tento přeplatek na správním poplatku na žádost poplatníka podle § 7 zákona o správních poplatcích a § 155 daňového řádu. Ministerstvo financí zveřejní podrobnosti příští týden (v rozmezí 12.03. - 16.3.2022).

Ministr financí také nedávno předložil návrh nového herního zákona, který vychází z pojetí tombol jako sázkových her s minimálními negativními dopady a zanedbatelnou společenskou škodlivostí. Tato změna spočívá v tom, že z působnosti zákona úplně vyloučí tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí méně než 100 000 Kč. Tomboly, u nichž úhrnná výše výher bude činit 100 000 Kč a více, budou podléhat pouze ohlašovací povinnosti (tj. nebudou již povolovány), a tudíž by také nepodléhaly správnímu poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení. Účinnost zákona se plánuje od 1. ledna 2013.

 

26.

Bude obcím sděleno procento, kterým se budou na odvodu podílet, a výše odvodu, kterou mohou očekávat?

Ministerstvo financí na svých webových stránkách umístilo odhad příjmů obcí v roce 2012 plynoucích do rozpočtů obcí prostřednictvím finančních úřadů z provozování loterie nebo jiné podobné hry.

 

27.

Kde naleznu odpovědi k otázkám týkajícím se odvodu z loterií a jiných podobných her?

Odpovědi k otázkám ve věci odvodu z loterií a jiných podobných her jsou uvedeny na webových stránkách České daňové správy, a to na adrese:  - http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/15383.html?year=0“#book24 .

Nejlepší bonusy

Unibet2 500 KčbonusHrát
Monte-Carlo Casino30 000 KčbonusHrát
Expekt6 250 KčbonusHrát
Betclic6 250 KčbonusHrát
Panda Royal2 500 KčbonusHrát

Staňte se fanoušky

Hrajeme ruletu již více jak 12 let